ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CPH Kft.

1. Jogi kötelezettség

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási Feltételek – a
továbbiakban ÁSZF – a CPH Kft. – a továbbiakban CPH – mindazon
ajánlataira és értékesítési ügyleteire vonatkozik, amelyben Vevő részére
értékesítést végez, illetve vele szemben kötelezettséget vállal és a Felek
között létrejött (keret) szerződésben ettől eltérő feltételekben nem
állapodnak meg. Amennyiben Vevő az ÁSZF-fel szemben írásbeli
kifogással nem él, úgy azt elfogadottnak tekinti, saját vásárlási
feltételeiről lemond és az értékesítési ügylet, jelen feltételek hatálya alatt
köttetik meg.

2. Adás - Vétel

Az adásvételi szerződés CPH és Vevő között akkor jön létre, ha Vevő CPH
ajánlatát részben vagy egészben elfogadta, illetve CPH Vevő
megrendelését részben vagy egészben visszaigazolta (faxon, e-mail-ben,
személyesen), vagy a szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta, vagy
Vevő az értékesítés tárgyát átvette. Nettó 50.000 Forint értékhatár fölött
CPH ragaszkodik Vevő által cégszerűen aláírt írásbeli megrendeléshez,
illetve szerződéshez.

3. Árak

CPH ajánlataiban és rendelés visszaigazolásaiban közölt árak ÁFA nélkül
értendők. Az ajánlat érvényessége, amennyiben CPH ajánlatában ettől
eltérően nem rendelkezik, 30 naptári nap. CPH fenntartja magának a
jogot, hogy import áru esetén az időközben bekövetkezett 3%-nál
nagyobb devizaárfolyam-változást számlázáskor áraiban érvényesítse.

4. Fizetési feltételek

A teljesítések ellenértékének megfizetése CPH által kibocsátott számla
ellenében történik. CPH a részszállításnak megfelelő részszámlázás jogát
fenntartja. Késedelmes fizetés esetén Vevő a késedelembe esés
időpontjától kezdve köteles a CPH részére késedelmi kamatot fizetni,
amelynek mértéke a Ptk.-ban meghatározott késedelmi pótlék. CPH
fenntartja magának a jogot, hogy Vevő határidőn túli tartozása esetén
felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, illetve
felülvizsgálja a további ügyleteknél alkalmazandó fizetési módokat,
mindaddig, amíg Vevő kötelezettségeinek eleget nem tesz.

5. Áruátadás

Amennyiben a szállítási szerződés vagy egyéb írásbeli megállapodás
másképpen nem rendelkezik, a teljesítés helye CPH székhelye (7100
Szekszárd, Bor utca 2.).

6. Határidők

CPH ajánlataiban vagy szállítási szerződéseiben feltüntetett és vállalt
szállítási határidő minden esetben a szállítási szerződés létrejöttének
dátumától számítva értendő. Szállítási szerződésnek minősül a Vevő
megrendelése és a CPH által arra írásban megküldött megrendelés-
visszaigazolás. A szállítási határidő túllépésének jogkövetkezménye alól
CPH mentesül, ha azt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte
elő, illetve az beszállítójánál felmerült ugyanilyen ok fennállására
vezethető vissza.  Átadás illetve szállítás előtt CPH értesíti Vevőt annak
időpontjáról. Vevő ezzel ellentétes rendelkezésének hiányában, CPH a
rész-, és előszállítás jogát fenntartja.

7. Kötbérek

Amennyiben Vevő a készre jelentést követő 15 napon belül nem veszi át
a megrendelt árut, CPH jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni és
a szállítási szerződéstől kártalanítás nélkül elállni. Ha Vevő a rendeléstől
részben vagy egészben eláll, vagy a megrendelt és visszaigazolt
termékeket nem, vagy csak részben veszi át, úgy CPH jogosult a
lemondott, illetve át nem vett mennyiség nettó szerződött értékének 30
%-át meghiúsulási kötbér címén Vevőnek kiszámlázni. A 4. Fizetési
feltételek pontban foglaltak ezen esetben is érvényesek. Késedelmes
szállítása esetén, egyéb feltételek hiányában, CPH a 15 napot meghaladó
késedelemre, a késedelemben lévő termék nettó értékének napi 0, 1 %-
át (de legfeljebb 10%-ot) késedelmi kötbér címén Vevő részére számla
ellenében megfizeti.

8. Tulajdonjog fenntartása

Bármely szerződési konstrukcióban CPH a szerződött árura mindaddig
fenntartja tulajdonjogát, amíg a vételár és járulékai teljes egészében
kiegyenlítésre nem kerültek. Amennyiben a leszállított termékek vételára
az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre, CPH-nak jogában áll
minden egyéb indoklás nélkül követelni a leszállított termékek
visszaszolgáltatását. Az áru visszaszolgáltatása Vevőt nem mentesíti a
meghiúsulási kötbér megfizetése alól, továbbá annak a késedelmi
kamatnak a megfizetése alól, amelyet CPH Vevőtől az áru visszavételéig
terjedő időszakra követelhet.  Vevőt terhelik az áru visszaszolgáltatásából
eredő költségek és károk. Az áru átvételétől számítva azok épségéért,
megőrzéséért Vevő felel.

9. Csomagolás

Az árlistákban és ajánlatokban szereplő árak gyári csomagolással és
kiszereléssel értendők. Ettől eltérő csomagolásról szállítási szerződésben
lehet megállapodni. A többletköltség minden esetben Vevőt terheli. CPH
csomagolóanyagot semmilyen körülmények között nem vesz vissza.

10. Szállítás

CPH vállalja, hogy Magyarország területén Vevő által megadott címre a
megrendelt árut díjmentesen leszállítja, értékhatárra való tekintet nélkül.

11. Szavatosság

A szavatosság tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak. CPH mentesül e felelőssége alól, amennyiben a
meghibásodott termékeket Vevő nem előírásszerűen tárolta, szerelte,
használta vagy tartotta karban. CPH meghibásodott termék pótlására
csere-, illetve kölcsönkészüléket nem biztosít. Erre, vevő ilyen irányú
igénye esetén, CPH rendelkezésre állási szerződés keretében nyújt
lehetőséget. CPH, a meghibásodott termékek bevizsgálását követően,
teljesíti Vevő szavatosságra vonatkozó igényét, amennyiben a vizsgálat
azt alátámasztja, ellenkező esetben a felmerült költségek vevőt terhelik.
CPH felelősségét az adásvételi megállapodásban, illetve jelen ÁSZF-ben
szabályozott kitételek korlátozzák.

12. Reklamáció

Vevő köteles a szerződéstől eltérő szállítást az áru átvételekor jelezni.
Minőségi reklamáció, a Ptk. szerinti jogvesztő határidőn belül, írásban
kezdeményezhető. Amennyiben Vevő az észlelt hiányosságokról fent leírt
módon nem tesz bejelentést, úgy CPH mentesül erre vonatkozó
kötelezettségei alól.

13. Visszavásárlás

Hibátlan, de vevőnek valamilyen okból nem megfelelő termék a
teljesítést követő 3 naptári napon belül – CPH előzetes jóváhagyásával –
CPH-nak visszajuttatható, és vételára levásárolható. Fenti határidőt
követően, a 7. napig visszavételezett termék vételárának 85%-a
vásárolható le; azon túl visszakerülő termék visszavétele nem lehetséges.
A visszavásárlás alapfeltétele, hogy a termék újra értékesíthető, azaz
működőképes, a tartozékokat és a csomagolást is beleértve sértetlen,
hiánytalan állapotú legyen. A működőképességet CPH minden esetben
bevizsgálással igazolja, aminek költsége vevőt terheli. CPH csak Vevő
minden fennálló kötelezettségének teljesítését követően tesz eleget
bárminemű Visszavásárlásra vonatkozó igénynek. Az elismert érték vissza
nem fizethető, levásárlásakor az értékkülönbözet készpénzben vagy
átutalással előre kiegyenlítendő.
A visszavásárlási lehetőség semmilyen körülmények között nem
vonatkozik CPH által nem raktározott termékekre, és használatuk során
mechanikus igénybevételnek kitett termékekre. CPH minden esetben
fenntartja magának a jogot a visszavásárlás indoklás nélküli
megtagadására, a 3 napon túli megrendelés lemondása esetén a project
nagyságától és az alkatrészek specialitásától teszi függővé azt.

14. Jogviták

Jogvita esetén felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján
kísérlik meg rendezni, és amennyiben az nem vezetne eredményre, felek
kölcsönösen elfogadják CPH székhelye szerinti Bíróság illetékességét,
vagy kölcsönösen alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság döntésének
azzal, hogy a Választottbíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el.

15. Hatályosság

Jelen Általános Szállítási Feltételekben foglaltak visszavonásig
érvényesek.

2008.01.01.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információk adatkezelési tájékoztatónkban

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás